تعمیر کولر گازی

تعمیر کولر گازی

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی

ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﮔﺎزي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎي آﺑﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ به ویژه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ. در این مقاله در مورد تعمیر کولر گازی مواردی را بررسی خواهیم کرد.

اﻟﻒ-اﺟﺰاء اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

که شامل:

 • سیم های رابط
 • کمپرسور
 • خازن (کاپاسیتور)
 • اورلود
 • ترموستات
 • کلید چند وضعیتی (کلید فن)
 • کلید اصلی کولر (تابلو برق) می باشد.

در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎي ﮔﺎزي دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است. ﻧﻮﻋﯽ از آن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ،روﺗﻮر ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎده و ﺑﺎ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر، ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در می آید. سپس ﮔﺎز را از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﮑﯿﺪه و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻻزم را ﺑﻪ ﮔﺎز وارد می آورد.

آن را ﺑﺪرون ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﺟﺎري ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ و ﭘﺴﺘﻮن ﺑﻮده وﺧﻮدرو ﺗﻮر در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﺮم ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارد از ﻣﺴﯿﺮ ورودي ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر، ﮔﺎز را ﻣﮑﯿﺪه و وارد ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎ، ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎي دوراﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

تعمیر هود بیمکث، تعمیر هود کن و سایر تعمیرات هود خود را به مجموعه اطمینان سرویس با کادری مجرب و دانش تخصصی بسپارید.

تعمیر کولر گازی


در ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎي ﮔﺎزي از ﺧﺎزن وﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎ، از دو ﺧﺎزن ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. روش ﻣﺘﺪاول ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي ﺧﺎزن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎزن ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ وﯾﮏ ﺧﺎزن ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻣﺎ در ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺪري ﻣﺘﻔﺎوت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ دﻣﺎ و در واﻗﻊ 7 اﻟﯽ 1 اﺳﺖ.

در ﯾﺨﭽﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﯿﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت 20 اﻟﯽ 10ﺣﺪود واﮐﻨﺶ در ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزي ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ دو ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﯾﮑﯽ اﺳﺖ. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎي ﮔﺎزي، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از دورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﻨﮑﻪ ﺳﻘﻔﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ وﺟﻮد دارد واﯾﻦ ﺳﺮﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﮐﻮﻟﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت، ﮐﻠﯿﺪاﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺪرت ﮐﻮﻟﺮ وﮐﻠﯿﺪ ﭼﻨﺪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب – اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

اجزای مکانیکی کولر گازی با اندک تفاوت، عینا قطعات مکانیکی یخچال می باشد که از جلمه می توان به قطعاتی مانند:

 • کمپرسور
 • کندوسور (رادیاتور)
 • اواپریتور  
 • فیلتر (درایر)
 • پروانه کندوانسور
 • پروانه اواپریتور
 • لوله کاپیلاری (لوله مویی)
 • سینی زیر کولر
 • خروجی هوا
 • فیلتر خروجی هوا، اشاره کرد.

تعمیر هود آریستون، تعمیر هود لتو، تعمیر ماکروفر خود را به مجموعه اطمینان سرویس بسپارید و در سریع ترین زمان ممکن خدمات ما را دریافت کنید.

بررسی بیشتر کولر گازی

در ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎي ﮔﺎزي از دو ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮروي ﯾﮏ ﺷﺎﻓﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﺠﺮاي ورودي، ﻫﻮا را ﻣﮑﯿﺪه وﺑﺎ وزش آن ﺑﻪ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر، ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ. ﭘﺮواﻧﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﻫﻮا را از ﻣﺠﺮاي ورودي ﻣﮑﯿﺪه و ﺑﺎ وزش آن ﺑﻪ اواﭘﺮﯾﺘﻮر، ﺳﺮﻣﺎ را وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻫﻮا ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از درﯾﭽﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻮا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﮔﺮد وﻏﺒﺎر و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﭘﺸﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻮا، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﯿﻤﯽ ﯾﺎ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت و ﯾﺎ ازدﯾﺎد ﮔﺎز ﺷﺎرژ ﺷﺪه، اواﭘﺮﯾﺘﻮر و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﯽ، داراي ﺑﺮﻓﮏ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﯾﺦ ﺑﺒﻨﺪد و در ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻮﻟﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺗﻮﻣﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ، ﯾﺦ ﻫﺎ ذوب ﺷﻮﻧﺪ وآب ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺪارﻫﺎي ﮐﻮﻟﺮ ﺳﺮ رﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق آب ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد. اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﯿﻨﯽ زﯾﺮ ﮐﻮﻟﺮ اﺳﺖ.

در ﮔﻮﺷﻪ اي از ﺳﯿﻨﯽ، ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﺑﺮاي آن ﮐﻪ از رﯾﺰش آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﯿﻠﻨﮕﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ از ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ذرات آب در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.

تعمیر هود توربولاین، تعمیر هود فوتیل، تعمیر هود فلومی از خدمات تخصصی مجموعه اطمینان سرویس می باشد برای دریافت مشاوره و قیمت با کارشناسان ما در تماس باشید.

آشنایی بیشتر با کولر گازی

ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزى در ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزي: در ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺨﭽﺎل از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر و ﺳﭙﺲ از ﺳﺮﻣﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز ﺑﺼﻮرت ﻓﻮرانﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻨﮏ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎر ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر، ﮔﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺪري ﮔﺮم ﺷﺪه وارد ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي ﮐﺎﺳﺘﻦ از دﻣﺎي ﮔﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، آن را وارد ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻧﻤﻮده و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺑﻪ آن ﻣﯽ وزد، ﮔﺮﻣﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ در واﻗﻊ از ﮔﺮﻣﺎي ﮔﺎز ﺟﺎري در آن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎز ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﮔﺎز از دراﯾﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ وﯾﺎ رﺳﻮﺑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻاز ﺟﺪاره ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺟﺪا ﺷﺪه از آن ﺳﻠﺐ ﺷﻮد.

نمایندگی اطمینان سرویس ارائه دهنده نمایندگی هود مس توربولاین، نمایندگی هود مس به صورت تخصصی می باشد برای دریافت خدمات با ما در تماس باشید.

 

تعمیر کولر گازی
تعمیر کولر گازی

روش کار کولر گازی

ﮔﺎز ﺧﺸﮏ و ﺗﻤﯿﺰ ﭘﺲ از دراﯾﺮ وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر و ﯾﺎ ورودي دراﯾﺮ اﺳﺖ، ﮔﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻤﭙﺮس ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ را از ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﻋﺒﻮر داده و وارد اوﭘﺮاﺗﯿﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ دو ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺎز ﺟﺎري اﺟﺎزه ﻓﻮران داده و ﮔﺎز در ﺣﺎل ﻓﻮران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻣﺎ ﺳﻄﺢ اواﭘﺮﯾﺘﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮواﻧﻪ از اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرد  ﭘﺲ از اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.سپس اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ را وارد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻓﺮﯾﻮن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺒﻠﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮﻣﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اواﭘﺮﯾﺘﻮر، دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﻌﺘﺪل و ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

آشنایی با کولر گازی و طرز کار آن :

 کولر گازی  یکی از وسایل خانگی سرد کننده می باشد که مکانیزم کار آن مانند یخچال می باشد و اجزای تشکیل دهنده عبارتند از :
 کمپرسور (موتور الکتریکی)، کندانسور، ترموستات، درایر، اواپراتور و فن یا بادبزن .

گرچه برخی تغییرات متناسب با کاربری، در انواع سردکننده ها به وجود آمده است. ولی تفوت اصلی بین یخچال و آبسرد کن و کولر گازی در قسمت سردساز یا اوپراتور آنها است. مکانیزم کار همگی یکسان است ولی شکل ظاهری و فیزیکی آنها با یکدیگر متفاوت است.


در یخچال از محفظه کابین برای انجماد و سردسازی مواد غذایی استفاده می شود و در آن سرد کن لوله های اوپراتور از داخل مخزن آن عبور می کند و باعث سرد شدن آب می گرد و در کولر گازی هوای داخل اتاق به وسیله فن مکیده شده و پس از عبور از محفظه اوپراتور و سرد شدن ، مجددا به داخل اتق یا محوطه هدایت می گردد.

 جهت دریافت مشاوره و تعمیر هود درسا، تعمیر هود مس توربولاین، تعمیر هود مس در اسرع وقت با مجموعه اطمینان سرویس در تماس باشید.

دمیدن هوای سرد کولر گازی به دو طریق انجام می گیرد.

الف: مکش هوای بیرون و عبور دادن آن از محفظه اوپراتور و بالاخره سرد نمودن فضا.
ب: با زدن دکمه مخصوص راه ورودی هوای محیط بیرونی بسته شده و فن با مکش هوای داخل اتاق یا هال و عبور دادن آن از لابه لای محفظه اواپرتور باعث سرد شدن محیط می گردد. تفاوت شرایط کار کولز گازی و کولر آبی در این است که هنگامی که کولر آبی کار می کند باید پنجره یا درب اتقا به اندازه لازم باز باشد. تا هوای محیط شرد شود ولی در هنگام کار کولر گازی باید درب و پنچره ها بسته تا از خارج شدن سرما جلوگیری شود.

تعمیر کولر گازی
تعمیر کولر گازی

تعمیر کولر گازی:

کشور ما به جهت تنوع اقلیمی دارای آب و هوای گوناگون می باشد. در مناطقی که دارای آب و هوای گرم و خشک می باشند می توان از کولر آبی استفاده نمود. ولی در مناطق شمالی و جنوبی ایران به علت نزدیکی به دریا تابستان دارای آب و هوای گرم و مرطوب می باشند و به علت بالا بودن درصد رطوبت و بخار آب، در این شرایط، کولر گازی مورد نیاز است.

گرچه در مقایسه  کولر آبی و کولر گازی در هر شرایط آب و هوایی کولر گازی دارای مزیت های منحصر به فرد می باشد ولی به علت قیمت گران و هزینه مصرف برق بالا، اکثر مردم در مناطق گرم و خشک از کولر آبی استفاده می کنند.

مجموعه اطمینان سرویس با سابقه و فعالیت فراوان در زمینه تعمیر ماشین لباسشویی و… دارای مجوز از سوی اتحادیه و دارای متخصص تعمیرکار ماشین لباسشویی در تهران و تعمیرکار ماشین لباسشویی در کرج و تکنسین های فنی و متعهد مفتخر است که انواع ماشین های لباسشویی را با گارنتی سرویس خدمات تعمیر و سرویس نماید.

آشنایی با کولر گازی و طرز کار آن:

کولر گازی یکی از وسایل خانگی سرد کننده می باشد که مکانیزم کار آن مانند یخچال می باشد و اجزای تشکیل دهنده آن عبارتند از:
– کمپرسور (موتور الکتریکی) کندانسور، ترموستات، درایر، اواپراتور و فن یا بادبزن.


گرچه برخی تغییرات متناسب با کاربری، در انواع سردکننده ها به وجود آمده است. ولی تفاوت اصلی بین یخچال و آبسرد کن و کولر گازی در قسمت سرد ساز یا اواپراتور آنها است. مکانیزم کار همگی یکسان است ولی شکل ظاهری و فیزیکی آنها، با یکدیگر متفاوت است.

در یخچال از محفظه کابین برای انجماد و سرد سازی مواد غذایی استفاده می شود. در آب سردکن لوله های اواپرتور از داخل آب مخزن آن عبور می کند و باعث سرد شدن آب می گردد. سپس در لوکر گازی هوای داخل اتاق به وسیله فن مکیده می شود. پس از عبور از محفظه اواپراتور و سرد شدن، مجداد به داخل اتاق یا محوطه هدایت می گردد.

تعمیر ماشین ظرفشویی و تعمیر ماشین لباسشویی از مطالب خواندنی مجموعه اطمینان سرویس می باشند از آن ها دیدن کنید.

دمیدن هوای سرد کولرگازی به دو طریق انجام می گیرد:

الف: مکش هوای بیرون و عبور دادن آن از محفظه اواپراتور و بالاخره سرد نمودن فضا.
ب: با زدن دکمه مخصوصی راه ورود هوای محیط بیرون بسته شده است. فن با مکش هوای داخل اتاق یا هال و عبور دادن آن از لاب لای محفظه اواپراتور باعث سرد شدن محیط می گردد.
تفاوت شرایط کار کولر گازی و کولر آبی در این است که هنگامی که کولر آبی کار می کند باید پنجره یا درب اتاق به اندازه لازم باز باشد. تا هوای محیط سرد شود. ولی در هنگام کار کولر گازی باید درب و پنجره ها بسته باشند تا از خارج شدن سرما جلوگیری شود.

تعمیر کولر گازی
air conditioner، کولرگازی
ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزى در ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزي چگونه است؟

ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزى در ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزي: در ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺨﭽﺎل از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر و ﺳﭙﺲ از ﺳﺮﻣﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز ﺑﺼﻮرت ﻓﻮران ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻨﮏ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. برای خواندن مطالب جالب درباره تعمیر کولرگازی با ما همراه باشید.

اجزای تشکیل دهنده کولر گازی چیست؟

اجزای تشکیل دهنده آن کمپرسور (موتور الکتریکی) کندانسور، ترموستات، درایر، اواپراتور و فن یا بادبزن می باشند. برای تعمیر کولر گازی و دریافت مشاوره با اطمینان سرویس در تماس باشید.

به این نوشته امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.