اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﺨﭽﺎل

اﺟﺰا، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ:  

  ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ، ﭘﯿﺴﺘﻮن و ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ 1 ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر آﺳﻨﮑﺮون ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻗﺮار دارد. ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎ  ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﮔﺎز ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎز ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎز ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. روي ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد: اﻟﻒ-ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ب- ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﻣﮑﺶ ج- ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮر ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎرژ ﮔﺎز.

ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر رادﯾﺎﺗﻮر ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه:  

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎز در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد 2 ﺗﺎ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﺣﺮارت ﮔﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ از ﮔﺎز ﺳﻠﺐ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﮕﺮدد ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو ﻫﻤﻮاره ﮔﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻣﺎﻧﻨﺪي می شود ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ در ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ اﺻﻠﯽ ﯾﺨﭽﺎل اﺳﺖ.  

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﺎ دراﯾﺮ:

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎز ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺟﺮم ﻫﺎي آن را ﺣﻤﻞ 3 ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺎز داراي رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم است ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎك و ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از رادﯾﺎﺗﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮدراﯾﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ دراﯾﺮ داراي دو ﻟﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮي دارد و در واﻗﻊ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر اﺳﺖ. در اﯾﻦ ورودي دراﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﺐ ﺟﺮم و ﯾﺎ ﺟﺪاره ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر اﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪ دوم دراﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮي دارد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز ﭘﺲ از دراﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. درون دراﯾﺮ را از ﻣﻮادي به نام ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﯾﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎژل ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯿﺖ رﻃﻮﺑﺖ زداﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﮔﺎز ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد می دهد و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد به مرور ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎر ﮐﺮد زﯾﺎد رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻣﯽ دهد و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ در واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺟﻬﺖ رﻃﻮﺑﺖ زداﯾﯽ اﺳﺖ ازاین رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﯾﺎ ﺷﺎرژ ﮔﺎز ﻣﺠﺪد ﯾﺨﭽﺎل دراﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

Refrigerator، یخچال و ساید بای ساید

اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ:

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ 4 ﺑﺮﺧﻮر دار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اواﭘﺮاﺗﻮر را از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ توسط ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درب ﺟﺎي ﯾﺨﯽ ﻫﻮا درون اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺪاوم ﺳﺮﻣﺎ در اواﭘﺮﯾﺘﻮر دﻣﺎ را ﺷﺪﯾﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ به گونه ای ﮐﻪ آب و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮي درون اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دراﯾﺮ دو ﻟﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دارد، ﻟﻮﻟﻪ ورودي اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ اﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اواﭘﺮاﯾﺘﻮر ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ.   

ﮐﺎﭘﯿﻼری ﺗﯿﻮبﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ:

 ﺳﺒﺐ ﻗﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﮐﻪ داراﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 5 ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ دراﯾﺮو ورودي اواﭘﺮﯾﺘﻮر اﺳﺖ. ﻗﻄﺮ وﻃﻮل آن در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي آن در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر-ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر - ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ- دراﯾﺮ و  اواﭘﺮﯾﺘﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 چرا ﯾﺨﭽﺎل روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

ﻋﻠﺖ: ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺨﭽﺎل ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺧراب ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎز ورودي را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ. ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را ﺑﻪ آراﻣﯽ از آن ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل راﺑﻂ ﻫﺎي اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ آن وﻟﻮم را ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺪاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﻠﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ به ﻄﺮف ﺻﻔﺮ ﻣﻨﺤﺮف و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ به طرف ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎز ﮔﺮدد ﻋﯿﺐ از ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻧﯿﺴﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را از ﺑﺪﻧﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻗﺎب آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻠﯿﺪ داﺧﻞ آن را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﺷﺮوع به کار ﮐﻨﺪ. ﺗﺬﮐﺮ: در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت از ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎرﯾﺪ در ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮ روي آن آزﻣﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮروي ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻮ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ، ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺎز داﺧﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷد. ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﺒﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻋﻤﻞ اﺗﻮﻣﺎت را اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

ﻋﻠﺖ: ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد،دوﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮق ﭘﺮﯾﺰ دوﺷﺎﺧﻪ وﺳﯿﻢ راﺑﻂ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ دو ﻗﻄﺐ و ﺷﺎﺧﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ورودي ﮐﺎﺑﻞ را از ﻣﺪار ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﯾﻢ، آواﻣﺘﺮ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﺮﺑﻪ، ﺳﯿﻢ راﺑﻂ و دو ﺷﺎﺧﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﻋﻠﺖ: اورﻟﻮد ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ،

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ اورﻟﻮد ﮐﻤﺮﺳﻮر روﺷﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻋﻤﻮﻣﺎ ورﻟﻮد ﺳﺮ راه ﻧﻮل ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻤﭙﺮ ﺳﻮر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻫﺎي داﺧﻠﺶ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر وﻟﺘﺎژ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ اﺗﺼﺎل ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻫﺎي اورﻟﻮد را به توﺳﻂ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﺷﺎﺧﻪ از ﭘﺮﯾﺰ ﺟﺪا ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردﻫﯿﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اورﻟﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮدش ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻﺑﺮ روي اورﻟﻮد ﮐﺪ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﯿﺎنگر ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ اورﻟﻮد اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد و اورﻟﻮد ﺟﺪﯾﺪ داراي ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ اورﻟﻮد ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، به محض اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺮ ﺳﻮر، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﺗﻮر را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ: ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺪار ﺟﺪا ﻗﻄﻊﺷﺪه اﻧﺪ، رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: اﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎز و ﯾﺎ ﻧﻮل ﻣﺪار ﭘﺎره ﺷﺪه، و ﯾﺎ از اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت - اوﻟﻮد ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﻋﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ به وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ رﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎرﮔﯽ در ﺳﯿﻤﯽ، اﺗﺼﺎل را ﻣﺠﺪدا ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد.

یخچال اتومات کار نمی کند:

ﻋﻠﺖ : ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻮ از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻮ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﺑﺪﻧﻪ اواﭘﺮﯾﺘﻮر. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﺨﭽﺎل و ﯾﺎ ذوب ﺑﺮﻓﮏ و ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻮ از ﺑﺪﻧﻪ اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﺟﺪا ﺷﻮد اﺗﻮﻣﺎت ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪبلور ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻮر را ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ اﺗﻮﻣﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﺨﭽﺎل:

اﺟﺰا، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ:

- ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر:

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ، ﭘﯿﺴﺘﻮن و ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ 1 ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر آﺳﻨﮑﺮون ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻗﺮار دارد. ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﮔﺎز ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎز ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎز ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. روي ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد: اﻟﻒ-ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ب- ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﻣﮑﺶ ج- ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮر ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎرژ ﮔﺎز -ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر رادﯾﺎﺗﻮر ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه  از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎز در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﺣﺮارت ﮔﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ واﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ از ﮔﺎز ﺳﻠﺐ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﮕﺮدد ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو ﻫﻤﻮاره ﮔﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻣﺎﻧﻨﺪي می شود ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ در ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ اﺻﻠﯽ ﯾﺨﭽﺎل اﺳﺖ.


- ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﺎ دراﯾﺮ:

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎز ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺟﺮم ﻫﺎي آن را ﺣﻤﻞ 3 ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺎز داراي رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، لازم است ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎك و ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از رادﯾﺎﺗﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮ دراﯾﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ دراﯾﺮ داراي دو ﻟﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮي دارد و در واﻗﻊ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر اﺳﺖ. در اﯾﻦ ورودي دراﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﺐ ﺟﺮم و ﯾﺎ ﺟﺪاره ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر اﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪ دوم دراﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮي دارد ﺗﺎ بدین ﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز ﭘﺲ از دراﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. درون دراﯾﺮ را از ﻣﻮادي ﺑﻨﺎم ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﯾﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎژل ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯿﺖ رﻃﻮﺑﺖ زداﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﮔﺎز ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر  رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯿﺪﻫﺪ وﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد به مرور ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎر ﮐﺮد زﯾﺎد رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻣﯽ شود و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ در واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺟﻬﺖ رﻃﻮﺑﺖ زداﯾﯽ اﺳﺖ از این رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﯾﺎ ﺷﺎرژ ﮔﺎز ﻣﺠﺪد ﯾﺨﭽﺎل دراﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ 4 ﺑﺮﺧﻮر دار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اواﭘﺮاﺗﻮر را از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ توﺳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درب ﺟﺎي ﯾﺨﯽ ﻫﻮا درون اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺪاوم ﺳﺮﻣﺎ در اواﭘﺮﯾﺘﻮر دﻣﺎ را ﺷﺪﯾﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ به گونه اي ﮐﻪ آب و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮي درون اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دراﯾﺮ دو ﻟﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دارد، ﻟﻮﻟﻪ ورودي اواﭘﺮﯾﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ اﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اواﭘﺮاﯾﺘﻮر ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ. ﮐﺎﭘﯿﻼري ﺗﯿﻮب ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﮐﻪ داراﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 5 ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ دراﯾﺮو ورودي اواﭘﺮﯾﺘﻮر اﺳﺖ. ﻗﻄﺮ وﻃﻮل آن در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي آن در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اجزا و قطعات فریزر و سیستم عملکرد آن:

 فریزر از نظر ظاهری هیچ گونه تفاوتی با یخچال ندارد، تنها تفاوت فریزر و یخچال در ایجاد مقدار سرما می باشد.
یعنی:
اولا قدرت کمپرسور فریزر بیش از قدرت کمپرسور یخچال می باشد تا شرایط ایجاد سرمای بیش تر امکان پذیر باشد.
ثانیا قفسه ها و سینی ها طبقات بخچال متحرک بوده و در موقع لزوم می توان آنها را از یخچال بیرون آورد و پس از تمیز کردن دوباره در محل اولیه قرار داد.
ولی در فریزر این گونه نیست و جابه جا کردن طبقات امکان پذیر نمی باشد. به دلیل اینکه برای ایجاد سرمای بیش تر در هر طبقه از طبقات داخلی فریزر، لوله های اوپراتور (تبخیر کننده) در قسمت زیر سینی طبقات جاسازی شده اند تا هر طبقه به صورت یک محفظه مواد غذایی منجمد عمل می نماید.
برای قرار دادن مواد غذایی در طبقات فریزر از سبدی های درب دار مخصوص استفاده می شود تا زمانی ک درب فریزر را برای برداشتن مواد غذایی باز می کنیم از اتلاف سرمای دیگر طبقات جلوگیری به عمل آید. به همین منظور در هر طبقه، از سبد درب دار و متحرک مخصوصی استفاده شده است و در روی آن علایمی برای نگهداری نوع مواد غذایی وجود دارد.


قبل از آنکه یخچال شروع به کار کند، صدای به خصوص شنیده شده و از کار می افتند.

علت: خرابی رله استارت

رفع عیب: در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد به کمک این رله برای مدت اندکی سیم پیچ استارت وارد مدار شده و پس از راه اندازی روتور، از مدار خارج می شود. اگر رله در ورود سیم پیچی کمکی به مدار، تعللی داشته باشد موتور به کمک پیچ اصلی به راه نمی افتند و بر اثر جریان اضافی که می کشد اورلود مدار را قطع خواهد نمود. برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور مستیقما به برق متصل نماییم مداری مانند ایجاد نمایید و به محضی بستن کلید b1، شستی b2، را برای یک لحظه یک طرف پایین فشاره داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود. اگر موتور به راه افتاد و کمپرسور شروع به کار نمود، استارت را ما مشابه خودش تعویض نمایید صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است علت: یخچال کاملا تراز قرار نگرفته رفع عیب: اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا تراز نباشد، روتور در حال چرخش درون موتور دچار مشکل شده و صدای زیادی را به وجود می آورد. برای رفع عیب محل استقرار یخچال را کاملا تراز نمایید. می توانید به جای ترار از یک لیوان آب نیز استفاده کنید اگر لیوان بر روی یخچال قرار گیرد، به راحتی تراز بودن عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد، یا قرار دادن پایه های چوبی نازک زیر پایه های یخچال آب درون لیوان را کاملا در حالت متعادل قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضیعیت کاملا تراز قرار گرفته.