کلمه تلویزیون یک کلمه دو قسمتی است که از زبان یونانی و لاتین می آید. تل در یونانی به معنای دور در حالی که ویزیون که از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد.

پیشرفت تکنولوژی را می توانیم به دو قسمت تقسیم کنیم:

اول پیشرفت و توسعه وابسته به مسایل مکانیکی و الکترونیکی و دیگری که به الکترونیک وابسته بود. تمام تلویزیون های مدرن از قسمت دوم هستند، ولی این غیر ممکن است که بدون کشفیات و بینش از سیستم های مکانیکی بتوانیم سر در بیاوریم.

 
television, تلوزیون
television, تلوزیون
television, تلوزیون