اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه فریزر و یخچال ساید بای ساید

تعمیر یخچال، فریزر و یخچال ساید بای ساید

اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه فریزر و یخچال ساید بای ساید

در این مقاله در مورد تعمیر یخچال، فریزر و یخچال ساید بای ساید مطالبی را اطمینان سرویس بررسی خواهیم کرد.

اﺟﺰاء و قطعات یخچال ساید بای ساید:  

ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ، ﭘﯿﺴﺘﻮن و ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر آﺳﻨﮑﺮون ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻗﺮار دارد، ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﮔﺎز ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎز ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎز ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

روي ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد: اﻟﻒ-ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ب- ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﻣﮑﺶ ج- ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮر ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎرژ ﮔﺎز

ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر رادﯾﺎﺗﻮر ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه:  

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎز در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار می گیرد ﺗﺎ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﺣﺮارت ﮔﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ از ﮔﺎز ﺳﻠﺐ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﮕﺮدد ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در نتیجه این ﮔﺎزی که ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭘﺲ از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻣﺎﻧﻨﺪي می شود. ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ در ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ اﺻﻠﯽ یخچال اﺳﺖ.

تعمیر هود اخوان، تعمیر هود داتیس، تعمیر هود درسا، تعمیر هود لتو از خدمات تخصصی مجموعه اطمینان سرویس در سریع ترین زمان ممکن می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﺎ دراﯾﺮ:

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎز ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺟﺮم ﻫﺎي آن را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺎز داراي رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم است ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎك و ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از رادﯾﺎﺗﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮ دراﯾﺮ ﻋﺒﻮر می کند. دراﯾﺮ داراي دو ﻟﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮي دارد و در واﻗﻊ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر اﺳﺖ. در ورودي دراﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﺐ ﺟﺮم و ﯾﺎ ﺟﺪاره ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر وجود دارد.

ﻟﻮﻟﻪ دوم دراﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮي دارد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز ﭘﺲ از دراﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. درون دراﯾﺮ را از ﻣﻮادي به نام ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﯾﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎژل ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯿﺖ رﻃﻮﺑﺖ زداﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﮔﺎز ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر، رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد می دهد. سپس ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد به مرور ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎر ﮐﺮد زﯾﺎد رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ سمت ﺗﯿﺮﮔﯽ می رود.

اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ در واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺟﻬﺖ رﻃﻮﺑﺖ زداﯾﯽ اﺳﺖ. از این رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﯾﺎ ﺷﺎرژ ﮔﺎز ﻣﺠﺪد ﯾﺨﭽﺎل دراﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

تعمیر یخچال، فریزر و یخچال ساید بای ساید
تعمیر یخچال، فریزر و یخچال ساید بای ساید

اواﭘﺮاتور ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ:

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اواﭘﺮاﺗﻮر را از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭻ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ توسط ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درب ﺟﺎ ﯾﺨﯽ ﻫﻮا درون اواﭘﺮاتور ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺪاوم ﺳﺮﻣﺎ در اواﭘﺮاتور دﻣﺎ را ﺷﺪﯾﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. به گونه ای ﮐﻪ آب و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮي درون اواﭘﺮاتور ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اواﭘﺮاتور ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دراﯾﺮ دو ﻟﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دارد. ﻟﻮﻟﻪ ورودي اواﭘﺮاتور ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ اﺳت. ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اواﭘﺮاتور ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ. 

 برای تعمیر هود مس توربولاین، تعمیر هود مس، تعمیر هود توربولاین در اولین فرصت با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ﮐﺎﭘﯿﻼری ﺗﯿﻮب ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ:

به ﺳﺒﺐ ﻗﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﮐﻪ دارد ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ دراﯾﺮ و ورودي اواﭘﺮاتور اﺳﺖ. ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل آن در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ که در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي آن در اداﻣﻪ صحبت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر، ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر، ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ، دراﯾﺮ و اواﭘﺮاﺘﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

مجنوعه اطمینان سرویس با کادری مجرب انواع تعمیر یخچال در محل مورد نظر شما را انجام می دهد.

تعمیر یخچال، فریزر و یخچال ساید بای ساید
تعمیر یخچال، فریزر و یخچال ساید بای ساید

چرا ﯾﺨﭽﺎل روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

مورد اول:

ﻋﻠﺖ: ترموستات یخچال معیوب است

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: مدار الکتریکی یخچال را بررسی کنید. اﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺧراب ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎز ورودي را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را ﺑﻪ آراﻣﯽ از آن ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﺪ. ﺑﺎ اﺗﺼﺎل راﺑﻂ ﻫﺎي اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ آن، وﻟﻮم را ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺪاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﻠﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺎ وﺻﻞ کردن ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ به طرف ﺻﻔﺮ ﻣﻨﺤﺮف و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ به طرف ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎز ﮔﺮدد ﻋﯿﺐ از ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻧﯿﺴﺖ.

در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را از ﺑﺪﻧﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻗﺎب آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻠﯿﺪ داﺧﻞ آن را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﺷﺮوع به کار ﮐﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ: در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ بهتر است ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت از ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎرﯾﺪ در ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮ روي آن آزﻣﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮروي ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻮ آﺳﯿﺐ برﺳﺎﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺎز داﺧﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷود. ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﺒﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد. زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.


مورد دوم:

ﻋﻠﺖ: ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد، دوﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮق ﭘﺮﯾﺰ، دوﺷﺎﺧﻪ و ﺳﯿﻢ راﺑﻂ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ دو ﻗﻄﺐ و دو ﺷﺎﺧﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وصل می کنیم. سپس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ورودي ﮐﺎﺑﻞ را از ﻣﺪار ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﯾﻢ، آووﻣﺘﺮ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﺮﺑﻪ، ﺳﯿﻢ راﺑﻂ و دو ﺷﺎﺧﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

دیگر نگران تعمیر ماکروفر، تعمیر هود، تعمیر هود بیمکث، تعمیر هود کن نباشید زیرا مجموعه اطمینان سرویس در سریع ترین زمان به تعمیر لوازم خانگی شما می پردازد.


مورد سوم:

ﻋﻠﺖ: اورﻟﻮد ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ اورﻟﻮد ﮐﻤپرﺳﻮر روﺷﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﯾﺮا ﻋﻤﻮﻣﺎ اورﻟﻮد ﺳﺮ راه ﻧﻮل ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻫﺎي داﺧﻠﺶ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر وﻟﺘﺎژ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. اﺗﺼﺎل ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻫﺎي اورﻟﻮد را توﺳﻂ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﺷﺎﺧﻪ از ﭘﺮﯾﺰ ﺟﺪا ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اورﻟﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮدش ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روي اورﻟﻮد ﮐﺪ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﯿﺎنگر ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ اورﻟﻮد اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد و اورﻟﻮد ﺟﺪﯾﺪ داراي ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ اورﻟﻮد ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، به محض اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﺗﻮر را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


مورد چهارم:

ﻋﻠﺖ: ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺪار ﺟﺪا و ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: اﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎز و ﯾﺎ ﻧﻮل ﻣﺪار ﭘﺎره ﺷﺪه، و ﯾﺎ از اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت، اورﻟﻮد ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﻋﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ به وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎرﮔﯽ در ﺳﯿم، اﺗﺼﺎل را ﻣﺠﺪدا ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد.


قبل از آنکه یخچال شروع به کار کند، صدای خاصی شنیده شده و سپس از کار می افتد

علت: خرابی رله استارت

رفع عیب: در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد به کمک این رله برای مدت اندکی سیم پیچ استارت، وارد مدار شده و پس از راه اندازی روتور، از مدار خارج می شود. اگر رله در ورود سیم پیچی کمکی به مدار، تعللی داشته باشد موتور به کمک پیچ اصلی به راه نمی افتد. و بر اثر جریان اضافی که می کشد اورلود مدار را قطع خواهد نمود.

برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستیقما به برق متصل نمایید و مداری ایجاد نمایید و به محض بستن کلید b1، کلید b2، را برای یک لحظه طرف پایین فشاره داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود. اگر موتور به راه افتاد و کمپرسور شروع به کار نمود، استارت را با مشابه خودش تعویض نمایید.

صدای یخچال در هنگام کار، غیر عادی و تا حدودی زیاد است

علت: یخچال فریزر، یا ساید بای ساید شما کاملا تراز قرار نگرفته است

رفع عیب: اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا تراز نباشد، روتور در حال چرخش درون موتور دچار مشکل می شود. صدای زیادی را به وجود می آورد. برای رفع عیب محل استقرار یخچال را کاملا تراز نمایید. می توانید برای بررسی ترار از یک لیوان آب نیز استفاده کنید. اگر لیوان بر روی یخچال قرار گیرد، به راحتی تراز بودن یا عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد.

می توایند با قرار دادن پایه های چوبی نازک زیر پایه های یخچال آب درون لیوان را کاملا در حالت متعادل قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضیعیت کاملا تراز قرار گرفته است.

یخچال اتومات کار نمی کند

ﻋﻠﺖ : ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻮ از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺪﻧﻪ اواﭘﺮاتور اشاره شد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﺨﭽﺎل و ﯾﺎ ذوب ﺑﺮﻓﮏ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻮ از ﺑﺪﻧﻪ اواﭘﺮاتور ﺟﺪا ﺷﻮد اﺗﻮﻣﺎت ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ می شود پس ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ بلو ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آن را در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از این ﻋﻤﻞ اﺗﻮﻣﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

مجموعه اطمینان سرویس مجری اصلی نمایندگی هود فلومی، نمایندگی هود توربولاین، نمایندگی هود مس، نمایندگی هود مس توربولاین می باشد.

اجزا و قطعات فریزر و سیستم عملکرد آن:

 فریزر از نظر ظاهری هیچ گونه تفاوتی با یخچال ندارد، تنها تفاوت فریزر و یخچال در ایجاد مقدار سرما می باشد.

  • قدرت کمپرسور فریزر بیشتر از قدرت کمپرسور یخچال می باشد تا شرایط ایجاد سرمای بیش تر امکان پذیر باشد.
  • قفسه ها و سینی ها و طبقات یخچال متحرک بوده و در موقع لزوم می توان آنها را از یخچال بیرون آورد و پس از تمیز کردن دوباره در محل اولیه قرار داد. ولی در فریزر این گونه نیست و جابه جا کردن طبقات امکان پذیر نمی باشد. به دلیل اینکه برای ایجاد سرمای بیشتر در هر یک از طبقات داخلی فریزر، لوله های اوپراتور (تبخیر کننده) در قسمت زیر سینی طبقات جاسازی شده است تا هر طبقه به صورت یک محفظه مواد غذایی منجمد عمل نماید.
  • برای قرار دادن مواد غذایی در طبقات فریزر از سبدی های درب دار مخصوص استفاده می شود تا زمانی ک درب فریزر را برای برداشتن مواد غذایی باز می کنیم از اتلاف سرمای دیگر طبقات جلوگیری به عمل آید. به همین منظور در هر طبقه، از سبد درب دار و متحرک مخصوصی استفاده شده است و در روی آن علائمی برای نگهداری نوع مواد غذایی وجود دارد.
وظیفه ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر رادﯾﺎﺗﻮر ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه در یخچال چیست؟

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎز در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار می گیرد ﺗﺎ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﺣﺮارت ﮔﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ از ﮔﺎز ﺳﻠﺐ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﮕﺮدد ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزي ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد… در ادامه به سایر وظایف آن پرداخته ایم.

چرا قدرت کمپرسور فریزر بیشتر از قدرت کمپرسور یخچال می باشد؟

زیرا شرایط ایجاد سرمای بیش تر امکان پذیر باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.